اساسنامه‌ مدارس‌ نمونه‌ دولتي‌  
 
 

هدف‌:

به‌ منظور تشويق‌ وترغيب‌ دانش‌آموزان‌ مستعد، به‌ ويژه‌ دانش‌آموزان‌ مستعد مناطق‌ محروم‌ وافزايش‌ رشد علمي‌ وتربيتي‌ آنان‌ وجلوگيري‌ ازضايع‌ شدن‌ نيروهاي‌ مؤمن‌ ومتقي‌ كه‌ در تداوم‌انقلاب‌ اسلامي‌ نقش‌ سازنده‌ دارند ونيز به‌ منظور استفاده‌ از تجربيات‌ حاصله‌ در ارتقاي‌كيفيت‌ آموزشي‌ ساير آموزشگاهها، مدارس‌ نمونه‌ (دخترانه‌، پسرانه‌ ) تأسيس‌ مي‌گردد.

تعريف‌ :

مدارس‌ نمونه‌ به‌ آموزشگاههايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ باگزينش‌ دانش‌ آموزان‌ مستعد ودعوت‌ازمعلمان‌ كارآمد و تأمين‌ امكانات‌ مناسب‌تر موجبات‌ ارتقاي‌ آموزشي‌ وپرورشي‌دانش‌آموزان‌ مناطق‌ محروم‌ را فراهم‌ مي‌آورد.

فصل‌ اول‌ - تأسيس‌ :

ماده‌ 1- اين‌ مدارس‌ در هرمنطقه‌ يا شهرستان‌ درصورت‌ وجود امكانات‌ وزمينه‌ (نيروي‌ انساني‌، فضاي‌ آموزشي‌ و دانش‌آموز) به‌ پيشنهاد رئيس‌ منطقه‌ يا شهرستان‌ و تأييد مديركل استان‌ وموافقت‌ معاونت‌ امور آموزشي‌ يا فني‌ و حرفه‌اي‌ (بر حسب‌ مورد ) تأسيس‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1- تشخيص‌ اولويت‌ درتأسيس‌ مدارس‌ وتعيين‌ رشته‌هاي‌ دوره‌ متوسطه‌ با وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 2- انحلال‌ مدارس‌ نمونه‌ در صورت‌ عدم‌ انطباق‌ باضوابط مندرج‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌پيشنهاد مدير كل‌ استان‌ و تأييد معاونت‌ امور آموزشي‌ يا فني‌ و حرفه‌اي‌ برحسب‌ مورد خواهدبود.

ماده‌ 2- اولويت‌ در تأسيس‌ مدارس‌ نمونه‌ با مناطق‌ محروم كشور است‌ .

فصل‌ دوم‌ - سازمان‌ آموزشي‌ ، تربيتي‌ واداري‌ :

ماده‌3- معلمان‌ ومربيان‌ اين‌ مدارس‌ ازميان‌ افراد متعهد وباتجربه‌اي‌ كه‌ ازسطح‌ علمي ‌و آموزشي ‌بالايي‌ برخوردارند و داراي‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ تدريس‌ درمدارس‌ آموزش‌ وپرورش‌ و يامؤسسات‌ آموزشي‌ مورد تأييد مي‌باشند انتخاب‌ مي‌شوند.

ماده‌4- مديران‌ اينگونه‌ مدارس‌ علاوه‌ بر داشتن‌ كليه‌ شرايط مندرج‌ در ماده‌ 3 بايد داراي‌ شرايط زير نيزباشند:

الف‌ - داشتن‌ حداقل‌ 2 سال‌ سابقه‌ مديريت‌ در دوره‌ مربوط .

ب‌ - دارابودن‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ليسانس‌ براي‌ دوره‌ متوسطه دوم وفوق‌ ديپلم‌ براي‌ دوره‌متوسطه اول.

تبصره‌1- ارزش‌ مدرك‌ تحصيلي‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ تحصيلات‌ حوزه‌اي‌ هستندمطابق‌ با ضوابط سازمان‌ امور اداري‌ واستخدامي‌ كشور تعيين‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2- لازم‌ است‌ مديران‌ اينگونه‌ مدارس‌ در دوره‌هاي‌ مختلف‌ آموزشي‌ كه‌ توسط وزارت‌آموزش‌ وپرورش‌ جهت‌ توجيه‌ آنان‌ تشكيل‌ مي‌گردد شركت‌ نمايند.

ماده ‌5- نصب‌ وعزل‌ رؤساي‌ مدارس‌ نمونه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ شهرستان‌ يا منطقه‌ وتأييد مديركل‌ با ابلاغ‌رئيس‌ شهرستان‌ يا منطقه‌ صورت‌ مي‌گيرد.ساير اعضاو كاركنان‌ آموزشگاه‌ مطابق‌ ضوابط تعيين‌ شده‌به‌ پيشنهاد مديرمدرسه‌ وبا ابلاغ‌ رييس‌ آموزش‌ وپرورش‌ شهرستان‌ يا منطقه‌ انتخاب‌ مي‌شوند.

ماده‌ 6- در اينگونه‌ مدارس‌ علاوه‌ بركادرپرورشي‌ وآموزشي‌ جهت‌ راهنمائي‌ وارشاد دانش‌آموزان‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ آموزشي‌ واخلاقي‌ ورفتاري‌ از وجود دبير راهنما استفاده‌خواهد شد، دبير راهنما توسط مدير مدرسه‌ ازميان‌ كاركنان‌ آموزشي‌ وپرورشي‌ همان‌ مدرسه‌انتخاب‌ مي‌شود كه‌ به‌ ازاي‌ هر كلاس‌، چهار ساعت‌ دبير راهنما منظور مي‌گردد، اين‌ وقت‌ جزءاوقات‌ موظف‌ آن‌ معلم‌ محسوب‌ شده‌ وبراي‌ هر دبير راهنما از حداكثر 12 ساعت‌ اين‌ مدارس‌نبايد تجاوز نمايد.

ماده‌ 7- در اينگونه‌ مدارس‌ يكي‌ ازدبيران‌ راهنما ويكي‌ ازمعاونين‌ مدرسه‌ ( به‌ انتخاب‌ مدير مدرسه‌) به‌ اعضاي‌ ستاد تربيتی افزوده‌ مي‌شوند.

فصل‌ سوم‌ - پذيرش‌ دانش‌آموز و شرايط تحصيل‌

ماده‌ 8- دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ نمونه‌ ازبين‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مستعد پايه‌هاي‌ ششم ابتدايي‌ و نهم براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ متوسطه اول و دوره‌ متوسطه‌دوم (به‌ صورت‌ جداگانه) باتوجه‌ به‌ موارد زير انتخاب‌ مي‌شوند.

1- ملاك‌ پذيرش‌ دانش‌آموزان‌، مجموع‌ معدل‌ كل‌ امتحان‌ نهايي‌ و نمره‌ آزمون‌ ورودي‌ (برمبناي‌ بيست‌) خواهد بود.

2- امتحان‌ ورودي‌پس‌ازبرگزاري‌امتحانات‌ نهايي‌ خرداد ماه‌ بين‌ دانش‌ آموزان‌ مستعدبرگزار خواهد شد .

3- دستورالعملهاي‌ مربوط به‌ شرايط شركت‌ در آزمون‌ ورودي‌ ونحوه‌ برگزاري‌ آن‌ وثبت‌نام‌ پذيرفته‌شدگان‌ هرساله‌ توسط معاونت‌ آموزشي‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره‌ - دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مدارس‌ نمونه‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ با هماهنگي‌ معاونت‌ فني‌ وحرفه‌اي‌تدوين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 9- هرگاه‌ تأسيس‌ اينگونه‌ مدارس‌ درمناطقي‌ به‌ هردليلي‌ مقدور نباشد مديركل‌ آموزش‌ وپرورش‌ استان‌ موظف‌است‌ درمدارس‌ نمونه‌اي‌ كه‌ درسايرنقاط استان‌ تشكيل‌ شده‌ سهمیه ای ‌براي‌ اينگونه‌ مناطق‌ به‌ نسبت‌ تعداددانش‌ آموزان‌ سال‌ پاياني‌ دوره‌ قبل تخصيص دهد.

تبصره‌ - براي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ رفت‌ وآمد روزانه‌ برايشان‌ مقدور نيست‌ مدارس‌ نمونه‌ بصورت‌شبانه‌روزي‌ اداره‌ خواهد شد.

ماده‌ 10- (حذف‌ شده‌است‌)

ماده‌ 11- ادامه‌ تحصيل‌ دراين‌ مدارس‌ منوط به‌ فعاليت‌ مثبت‌ پرورشي‌ وآموزشي‌ دانش‌آموز است‌.

فصل‌ چهارم‌ - نحوه‌ فعاليت‌ مدارس‌ نمونه‌

ماده‌12- كيفيت‌ ونحوه‌ اجراي‌ فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشي‌ وپرورشي‌ ونيز حدود اختيارات ‌ستاد تربيتي‌ در اينگونه‌ مدارس‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تهيه و ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده‌13- مدارس‌ نمونه‌ دووقته‌ بوده‌ وبصورت‌ صبح‌ وبعدازظهر اداره‌ خواهد شد .

ماده‌ 14- مخارج‌ وهزينه‌ هاي‌ مدارس‌ نمونه‌ ازمحل‌ بودجه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ وخودياري‌ مردم‌ و اولياي‌ دانش‌ آموزان‌  تأمين‌ مي‌گردد.