کادر اداری و اجرایی  
 
 
 
 
 
 
                                      آقای هادی رحیمی : معاونت پایه دوازدهم                                   آقای فیض اله افزونی : معاونت پرورشی   
                                                                                                                                                فوق لیسانس مدریت آموزشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          آقای محمدرضا شکری : معاونت پایه دهم و یازدهم                    آقای سعید احمدی سخا : معاونت اجرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     آقای حسین حسینی پور : معاونت انضباظی                                               خانم طهماسیان : امور مالی